Basisonderwijs

Volgtoetsen taal

Taal is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van je leerlingen. Met de volgtoetsen taal krijg je inzicht in de leesvaardigheid, de woordenschat en de spelvaardigheid van leerlingen. De toetsen laten zien hoever je leerlingen zijn met de referentieniveaus taal, en geven inzicht in hun groei op het gebied van taal. 

De volgende volgtoetsen voor taal zijn beschikbaar vanaf midden groep 3 t/m midden groep 8:

  • Diatekst: de begrijpend leestoets
  • Diawoord: de woordenschattoets 
  • Diaspel: de toets voor spelling

Diatekst de toets voor begrijpend lezen

De toets Diatekst bestaat uit zes leesteksten, waarbij de tekstsoorten variëren. In de toetsen komen zakelijke teksten (informatief, betogend en instructief) en verhalende teksten aan bod. 

Bij iedere tekst worden ongeveer 10 vragen gesteld. Dit kunnen meerkeuzevragen zijn, maar ook open vragen of vragen waarbij meerdere antwoorden goed zijn. De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. Voor groep 3, 4 en 5 komen naast leesteksten ook luisterteksten aan bod. Begrijpend luisteren wordt getoetst met aansprekende animaties.

Lezerstypen
De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling is ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van hun lezerstype op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kunt je hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Demo Diatekst

Diawoord de woordenschattoets

Diawoord toetst de woordkennis van je leerlingen. Dit geeft extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat van een leerling is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegripppen en abstracte begripppen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. 

Demo Diawoord

Diaspel de toets voor taalverzorging

Bij Diaspel worden leerlingen getoetst op woordspelling door middel van een digitaal dictee. Vanaf eind groep 6 worden de toetsen uitgebreid met werkwoordspelling, interpunctie en begrippen.

Demo Diaspel

“Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leertraject. Ze worden zich bewust van 'wat speelt er?', 'Waar moet ik aan werken?' Ik vind het belangrijk dat ze dat meekrijgen en er met hun ouders verder over kunnen spreken."

Debby Jonker,
Leerkracht

“Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan oefenen. 

Paula Smit,
Remedial Teacher