Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift! Meer info…

Veelgestelde vragen

 

Je vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen van scholen over de Diatoetsen voor het voortgezet en basisonderwijs en over de Dia-eindtoets. Kun je een antwoord niet vinden, neem dan gerust contact met ons op.

Diatoetsen

Doorstroomtoets

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Diatoetsen?

De belangrijkste kenmerken van de Diatoetsen zijn:

 • Digitaal
 • Adaptief
 • Diagnostische informatie
 • Heldere rapportages voor leraar en leerling
 • Aanvullend oefenmateriaal voor taal beschikbaar (Diaplus Tekstenlab)

Hoeveel toetsen zijn er per leerjaar?

PO: In het basisonderwijs worden vier toetsen aangeboden: begrijpend lezen (Diatekst), rekenen (Diacijfer), woordenschat (Diawoord) en taalverzorging (Diaspel). Iedere toets heeft twee toetsmomenten per schooljaar: midden en eind. De eindmeting van een schooljaar kan ook aan het begin van het volgende schooljaar afgenomen worden. Zie de Toetskalender voor de meest up to date versie van de beschikbare toetsen.
VO: Voor het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs is er een begin- en een volgmeting. In leerjaar 2, 3 en voor sommige toetsen HV4 is er telkens een volgmeting. Leerlingen die in leerjaar 2 of 3 instromen, kunnen in dat leerjaar een nulmeting en een volgmeting maken. Zie de Toetskalender voor de meeste up to date versie van de beschikbare toetsen. 

Welke toetsen zijn beschikbaar?

PO: In het basisonderwijs zijn er toetsen voor begrijpend lezen (Diatekst), woordenschat (Diawoord), taalverzorging (Diaspel) en rekenen (Diacijfer). 
VO: In het voortgezet onderwijs zijn er voor Nederlands toetsen voor begrijpend lezen (Diatekst), woordenschat (Diawoord), spelling (Diaspel) en voor luistervaardigheid (Diafoon). Voor Engels zijn er toetsen voor begrijpend lezen (Diatekst) en woordenschat (Diawoord). Voor rekenen/wiskunde is er een rekentoets (Diacijfer) en een wiskundetoets (Diawisk).

Hoe lang moet ik op de resultaten wachten?

De resultaten van de Diatoetsen zijn direct na de afname beschikbaar in de Groeiwijzer.

Wanneer je meedoet met een onderzoekstoets, dan zijn de resultaten ongeveer vier weken na afname beschikbaar. Dit heeft te maken met de normering van de toetsen: dit kan pas als er voldoende leerlingen de toets hebben gemaakt.

Met welke administratiesystemen kunnen we de Diatoetsen koppelen?

PO: Voor de basisscholen is er een automatische koppeling met Parnassys en Esis.
VO: Er zijn koppelingen met SOMtoday en Magister. Met beide systemen kunnen leerlinggegevens gesynchroniseerd worden. Daarnaast kunnen de resultaten van de Diatoetsen volgens de laatste standaarden gesynchroniseerd worden naar Magister.

Wat kosten de Diatoetsen per leerling? 

PO: In onze webshop kun je pakketten samenstellen en zo het voor jou voordeligste pakket bestellen. 
VO: De prijs per leerling is afhankelijk van het aantal toetsen en het aantal volgmetingen dat je bestelt. In onze webshop kun je pakketten samenstellen en zo het voor jou voordeligste pakket bestellen.

Wat voor resultaten krijg ik uit de toetsen?

De resultaten worden gegeven in een vaardigheidsscore die is gekoppeld aan het referentiekader taal en rekenen (voor Nederlands en rekenen) of het Europees referentiekader (ERK, voor Engels). Daarnaast geven percentielscores aan hoe de score van je leerling zich verhoudt tot de normgroep. Deelscores geven diagnostische informatie. De resultaten worden weergegeven op school-, cohort-, klas- en leerlingniveau. 

Hoe kun je differentiëren in de les op basis van toetsresultaten?

De toetsresultaten zijn waar dat kan gekoppeld aan de referentieniveaus of het ERK. Doordat de referentieniveaus in kleuren worden weergegeven, is in een oogopslag te zien hoe groot de verschillen binnen een klas zijn. Iedere leerling kan op zijn eigen niveau aan de slag met materiaal uit Diaplus Tekstenlab of andere oefenmiddelen.

Wordt de implementatie van de Diatoetsen op school begeleid?

Onze Dia-adviseurs begeleiden de scholen die starten met de Diatoetsen. Zij bereiden samen met de school de eerste toetsafnames voor. Als de toetsen zijn afgenomen, komen zij de resultaten op school bespreken met het team. Daarnaast is onze klantenservice goed bereikbaar voor vragen omtrent toetsafname en toetsresultaten.

Zijn de Diatoetsen geschikt voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften?

De digitale omgeving, de Groeiwijzer, is voor leerlingen gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Zo is er bijvoorbeeld steeds maar een vraag op het scherm zichtbaar. De tijden die aangegeven zijn in de handleiding zijn richtlijnen, de leerlingen mogen de toets in eigen tempo maken. De volgtoetsen beschikken over een voorleesfunctie. Daarnaast is het mogelijk om de toetsschermen te vergroten en is voor alle leerlingen (met speciale onderwijsbehoeften) extra tijd toegestaan. De toets is flexibel af te nemen, wat inhoudt dat je de toets over meerdere dagdelen mag verspreiden. 

Wat zijn de systeemeisen voor de Diatoetsen? 

De systeemeisen voor de Diatoetsen:

 • Up-to-date versie van de browsers Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Safari. Het gebruik van Internet Explorer wordt afgeraden. Cookies en popups moeten worden toegestaan.
 • Computer of laptop met Windows 7 of hoger, Mac OS 10.9 of hoger of een recente Linux/Unix versie.
 • Tablet met besturingssysteem iOS 10 of hoger (Apple) of Android 5 of hoger, bijgewerkt met de laatste updates.
 • Beeldschermresolutie: minimaal 1024 x 768 pixels.
 • Een minimale downloadsnelheid van 0.5 Mb/s en uploadsnelheid van 0.2 Mb/s per leerling wordt aanbevolen.
 • Aangeraden wordt om diatoetsen.nl en diataal.nl als vertrouwde domeinen in de firewall in te stellen.
 • Indien je gebruik maakt van de contentfilter van Apple, dien je deze uit te schakelen voor de website.
 • Voor Diafoon en Diaspel: voldoende koptelefoons.

Zijn de Diatoetsen in het PO goedgekeurd als LVS-instrument?

Scholen zijn verplicht een leerlingvolgsysteem (LVS) te gebruiken om de vorderingen van hun leerlingen in kaart te brengen. De Expertgroep Toetsen PO beoordeelt de kwaliteit van de volgtoetsen. Als de Expertgroep het kwaliteitsoordeel 'voldoende' heeft afgegeven is de toets goegekeurd als LVS-instrument (een LVS wordt dus niet gekeurd door COTAN). De volgtoetsen Diatekst eind 5, 6, 7 en 8, Diacijfer, Diaspel en Diawoord groep 3 t/m 8 zijn goed gekeurd door de Expertgroep PO. In december 2022 zal Diatekst 345 ook beoordeeld zijn.

Op de website van de Expertgroepen Toetsen PO wordt gepubliceerd welke volgtoetsen zijn goedgekeurd.

 

Doorstroomtoets

Heb je vragen over de nomering van de doorstroomtoets?

Klik dan op deze link of op deze link

Wil je meer weten over het doorverwijzen van po naar vo?

Klik dan op deze link

Hoe gaat de inspectie om met de resultaten van de doorstroomtoets 2024?

Klik dan op deze link

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Doorstroomtoets van Dia?

De belangrijkste kenmerken van onze doorstroomtoets zijn:

 • Digitaal
 • Adaptief
 • In één dagdeel af te nemen
 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Digitale en inzichtelijke leerling-, groeps-, en schoolrapportages
 • Meet de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen.

Wanneer kan de doorstroomtoets worden afgenomen?

De doorstroomtoets is af te nemen tussen 29 januari - 16 februari 2024.

Hoe werkt de adaptiviteit van de Doorstroomtoets van Dia?

De toetsonderdelen lezen en rekenen zijn adaptief. Het uitgangspunt van de adaptiviteit in de doorstroomtoets is dat alle leerlingen optimaal tot hun recht komen. De doorstroomtoets biedt adaptieve routes waarmee leerlingen getoetst worden op hun eigen niveau. Wij hebben gekozen voor een model van adaptiviteit waarbij vragensets gefaseerd worden aangeboden. Dit model wordt multistage testing (MST, meerfase toetsen) genoemd. Leerlingen worden op basis van een set gemaakte vragen naar een module met een set makkelijkere of moeilijkere set vragen gestuurd. Het voordeel van adaptief toetsen is dat de toetsen korter zijn. Ook is deze manier van toetsen motiverender voor leerlingen. De toegewezen set met vragen is op het niveau van de leerling, dus niet te makkelijk of te moeilijk.

Welke computers, tablets, iPads zijn compatibel voor afname van de Doorstroomtoets van Dia?

Alle apparaten met een internetverbinding en een browser zijn te gebruiken.

systeemeisen-dst2.png

Wanneer zijn de resultaten van de doorstroomtoets beschikbaar?

Op het moment dat leerlingen de toetsen afsluiten, zijn de antwoorden bij ons retour. Na de toetsafnames hebben we nog een periode gereserveerd om de normeringen te controleren. Zo kijken we of leerlingen bij vragen geen antwoorden gegeven hebben die toch goed gerekend moeten worden. Landelijk wordt er een normering bepaald voor alle doorstroomtoetsen. De resultaten van de doorstroomtoets zijn vanaf 11 maart 2024 beschikbaar in de Groeiwijzer. Als de resultaten beschikbaar zijn zal de school een mail ontvangen. Voor de resultaten zijn wij afhankelijk van de landelijk vaststelling van de normering. Wanneer deze later worden vastgesteld dan gepland, zullen de resultaten ook later beschikbaar zijn in de Groeiwijzer.

Wat houdt het gezamenlijke anker in bij de doorstroomtoetsen?

Het doel van het anker is alle doorstroomtoetsen vergelijkbaar te maken. Alle doorstroomtoetsaanbieders zijn verplicht dit anker af te nemen. Het gaat om een aantal items die zijn verdeeld over de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. De geschatte afnameduur is een uur. Het maakt de afnameduur van de doorstroomtoets slechts 15 minuten langer omdat wij ervoor gekozen hebben het anker op te nemen als een vast onderdeel van onze eigen toets (en de leerlingen dus niet extra te belasten). Het anker wordt samengesteld door vragen van alle aanbieders. Hierdoor wijken sommige vragen af van ons concept en/of onze visie.

Worden er enkelvoudige of gecombineerde schooladviezen gegeven?

Er is wettelijke vastgesteld dat er hoofdzakelijk brede toetsadviezen en een enkel toetsadvies 'VWO' gegeven mag worden. Brede toetsadviezen zorgen voor het best voorspellend toetsadvies. Het doel van het toetsadvies in de doorstroomtoets is om een indicatie te geven voor het best passende onderwijsniveau van een leerling. Omdat de toets een momentopname is, is gekozen om in te zetten op brede toetsadviezen. Een andere reden waarom voor dit model gekozen is, is omdat dit de professionele autonomie van de leerkracht versterkt in het proces tot schooladvies. Dit model zorgt er als beste voor dat de doorstroomtoets de functie kan vervullen als tweede objectief gegeven naast het schooladvies.

Kunnen de toetsresultaten van de Doorstroomtoets van Dia worden vergeleken met andere doorstroomtoetsen?

Naast de toevoeging van het gezamenlijke anker, om de doorstroomtoetsen vergelijkbaar te maken, zijn alle doorstroomtoetsen gebaseerd op een verplichte toetswijzer. Alle doorstroomtoetsen geven scores voor taal (lezen en taalverzorging) en rekenen in termen van de referentieniveaus. Ook geven de toetsen een niveau-indicatie voor het voortgezet onderwijs. Deze scores kunnen uiteraard worden vergeleken, ook al worden er verschillende schaalwaarden gebruikt. 

Kunnen de teksten van lezen op papier worden afgenomen?

De teksten van het onderdeel lezen van de Doorstroomtoets van Dia 2024 kunnen drie dagen voor de toetsafname gedownload en geprint worden. Strikte geheimhouding van de teksten is noodzakelijk, dit staat ook benoemd in de directieverklaring. De leerkracht mag de teksten niet voor afname inzien. De teksten mogen niet eerder dan bij de start van de toets lezen worden uitgedeeld aan de leerlingen. Leerlingen mogen op de papierenversies arceren en schrijven. Direct na afname worden alle teksten ingeleverd bij de leerkracht. Na afname verstuurt de leerkracht alle geprinte versies retour naar Dia.