Over Diataal

Veelgestelde vragen

Je vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen van scholen over de Diatoetsen voor het voortgezet en basisonderwijs en over de Dia-eindtoets. Kun je een antwoord niet vinden, neem dan gerust contact met ons op.

Diatoetsen

Dia-eindtoets

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Diatoetsen?

De belangrijkste kenmerken van de Diatoetsen zijn:

 • Digitaal
 • Adaptief
 • Diagnostische informatie
 • Heldere rapportages voor leraar en leerling
 • Aanvullend oefenmateriaal voor taal beschikbaar (Diaplus Tekstenlab)

Hoeveel toetsen zijn er per leerjaar?

PO: In het basisonderwijs worden vier toetsen aangeboden: begrijpend lezen (Diatekst), rekenen (Diacijfer), woordenschat (Diawoord) en taalverzorging (Diaspel). Iedere toets heeft twee toetsmomenten per schooljaar: midden en eind. De eindmeting van een schooljaar kan ook aan het begin van het volgende schooljaar afgenomen worden. Zie de Toetskalender voor de meest up to date versie van de beschikbare toetsen.
VO: Voor het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs is er een begin- en een volgmeting. In leerjaar 2, 3 en voor sommige toetsen HV4 is er telkens een volgmeting. Leerlingen die in leerjaar 2 of 3 instromen, kunnen in dat leerjaar een nulmeting en een volgmeting maken. Zie de Toetskalender voor de meeste up to date versie van de beschikbare toetsen. 

Welke toetsen zijn beschikbaar?

PO: In het basisonderwijs zijn er toetsen voor begrijpend lezen (Diatekst), woordenschat (Diawoord), taalverzorging (Diaspel) en rekenen (Diacijfer). 
VO: In het voortgezet onderwijs zijn er voor Nederlands toetsen voor begrijpend lezen (Diatekst), woordenschat (Diawoord), spelling (Diaspel) en voor luistervaardigheid (Diafoon). Voor Engels zijn er toetsen voor begrijpend lezen (Diatekst) en woordenschat (Diawoord). Voor rekenen/wiskunde is er een rekentoets (Diacijfer) en een wiskundetoets (Diawisk).

Hoe lang moet ik op de resultaten wachten?

De resultaten van de Diatoetsen zijn direct na de afname beschikbaar in de Dia-groeiwijzer.

Wanneer je meedoet met een onderzoekstoets, dan zijn de resultaten ongeveer vier weken na afname beschikbaar. Dit heeft te maken met de normering van de toetsen: dit kan pas als er voldoende leerlingen de toets hebben gemaakt.

Met welke administratiesystemen kunnen we de Diatoetsen koppelen?

PO: Voor de basisscholen is er een automatische koppeling met Parnassys en Esis.
VO: Er zijn koppelingen met SOMtoday en Magister. Met beide systemen kunnen leerlinggegevens gesynchroniseerd worden. Daarnaast kunnen de resultaten van de Diatoetsen volgens de laatste standaarden gesynchroniseerd worden naar Magister.

Wat kosten de Diatoetsen per leerling? 

PO: In onze webshop kun je pakketten samenstellen en zo het voor jou voordeligste pakket bestellen. 
VO: De prijs per leerling is afhankelijk van het aantal toetsen en het aantal volgmetingen dat je bestelt. In onze webshop kun je pakketten samenstellen en zo het voor jou voordeligste pakket bestellen.

Wat voor resultaten krijg ik uit de toetsen?

De resultaten worden gegeven in een vaardigheidsscore die is gekoppeld aan het referentiekader taal en rekenen (voor Nederlands en rekenen) of het Europees referentiekader (ERK, voor Engels). Daarnaast geven percentielscores aan hoe de score van je leerling zich verhoudt tot de normgroep. Deelscores geven diagnostische informatie. De resultaten worden weergegeven op school-, cohort-, klas- en leerlingniveau. 

Hoe kun je differentiëren in de les op basis van toetsresultaten?

De toetsresultaten zijn waar dat kan gekoppeld aan de referentieniveaus of het ERK. Doordat de referentieniveaus in kleuren worden weergegeven, is in een oogopslag te zien hoe groot de verschillen binnen een klas zijn. Iedere leerling kan op zijn eigen niveau aan de slag met materiaal uit Diaplus Tekstenlab of andere oefenmiddelen.

Wordt de implementatie van de Diatoetsen op school begeleid?

Onze onderwijsadviseurs begeleiden de scholen die starten met de Diatoetsen. Zij bereiden samen met de school de eerste toetsafnames voor. Als de toetsen zijn afgenomen, komen zij de resultaten op school bespreken met het team. Daarnaast is onze klantenservice goed bereikbaar voor vragen omtrent toetsafname en toetsresultaten.

Zijn de Diatoetsen geschikt voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften?

De digitale omgeving, de Dia-groeiwijzer, is voor leerlingen gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Zo is er bijvoorbeeld steeds maar een vraag op het scherm zichtbaar. De tijden die aangegeven zijn in de handleiding zijn richtlijnen, de leerlingen mogen de toets in eigen tempo maken. De volgtoetsen beschikken over een voorleesfunctie. Daarnaast is het mogelijk om de toetsschermen te vergroten en is voor alle leerlingen (met speciale onderwijsbehoeften) extra tijd toegestaan. De toets is flexibel af te nemen, wat inhoudt dat je de toets over meerdere dagdelen mag verspreiden. 

Wat zijn de systeemeisen voor de Diatoetsen? 

De systeemeisen voor de Diatoetsen:

 • Up-to-date versie van de browsers Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari. Het gebruik van Internet Explorer wordt afgeraden. Cookies en popups moeten worden toegestaan.
 • Computer of laptop met Windows 7 of hoger, Mac OS 10.9 of hoger of een recente Linux/Unix versie.
 • Tablet met besturingssysteem iOS 10 of hoger (Apple) of Android 5 of hoger, bijgewerkt met de laatste updates.
 • Beeldschermresolutie: minimaal 1024 x 768 pixels.
 • Een minimale downloadsnelheid van 0.5 Mb/s en uploadsnelheid van 0.2 Mb/s per leerling wordt aanbevolen.
 • Aangeraden wordt om diatoetsen.nl en diataal.nl als vertrouwde domeinen in de firewall in te stellen.
 • Indien je gebruik maakt van de contentfilter van Apple, dien je deze uit te schakelen voor de website.
 • Voor Diafoon en Diaspel: voldoende koptelefoons.

Zijn de Diatoetsen in het PO goedgekeurd als LVS-instrument?

Scholen zijn verplicht een leerlingvolgsysteem (LVS) te gebruiken om de vorderingen van hun leerlingen in kaart te brengen. De Expertgroep Toetsen PO beoordeelt de kwaliteit van de volgtoetsen. Als de Expertgroep het kwaliteitsoordeel 'voldoende' heeft afgegeven is de toets goegekeurd als LVS-instrument (een LVS wordt dus niet gekeurd door COTAN). De volgtoetsen Diatekst eind 5, 6, 7 en 8, Diacijfer, Diaspel en Diawoord groep 3 t/m 8 zijn goed gekeurd door de Expertgroep PO. In december 2022 zal Diatekst 345 ook beoordeeld zijn.

Op de website van de Expertgroepen Toetsen PO wordt gepubliceerd welke volgtoetsen zijn goedgekeurd.

 

Dia-eindtoets

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Dia-eindtoets?

De belangrijkste kenmerken van de Dia-eindtoets zijn:

 • Digitaal
 • Adaptief
 • In één dagdeel af te nemen
 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Digitale en inzichtelijke leerling-, groeps-, en schoolrapportages
 • Meet de verplichte onderdelen begrijpend lezen, taalverzorging, rekenen en als extra onderdeel woordenschat.

Wanneer kan de Dia-eindtoets worden afgenomen?

De Dia-eindtoets is af te nemen tussen 17 april - 12 mei 2023. 

Hoe werkt de adaptiviteit van de Dia-eindtoets?

De toetsonderdelen begrijpend lezen en rekenen zijn adaptief. Het uitgangspunt van de adaptiviteit in de Dia-eindtoets is dat alle leerlingen optimaal tot hun recht komen. De Dia-eindtoets biedt adaptieve routes waarmee leerlingen getoetst worden op hun eigen niveau. Wij hebben gekozen voor een model van adaptiviteit waarbij vragensets gefaseerd worden aangeboden. Dit model wordt multistage testing (MST, meerfase toetsen) genoemd. Leerlingen worden op basis van een set gemaakte vragen naar een module met een set makkelijkere of moeilijkere set vragen gestuurd. Het voordeel van adaptief toetsen is dat de toetsen korter zijn. Ook is deze manier van toetsen motiverender voor leerlingen. De toegewezen set met vragen is op het niveau van de leerling, dus niet te makkelijk of te moeilijk.

Welke computers, tablets, iPads zijn compatibel voor afname van de Dia-eindtoets?

Alle apparaten met een internetverbinding en een browser zijn te gebruiken. Let wel op dat het beeldscherm bij voorkeur minimaal 10 inch moet zijn om een prettige leesbaarheid van de teksten te behouden. Ook Snappet tablets en Chromebooks kunnen worden gebruikt, maar dan alleen de grote variant. Meer informatie over de systeemeisen.

Wanneer zijn de resultaten van de Dia-eindtoets beschikbaar?

Op het moment dat een leerling de toets afsluit, zijn de antwoorden bij ons retour. Na de toetsafnames hebben we nog een periode gereserveerd om de normeringen te controleren. De resultaten van de Dia-eindtoets zijn vanaf eind mei 2022 te vinden in de Dia-groeiwijzer (voorheen: docentmodule). Dit is onder enig voorbehoud, omdat we afhankelijk zijn van de verwerking van het gezamenlijk anker.

Wat houdt het gezamenlijke anker in bij de eindtoetsen?

Het doel van het anker is om alle eindtoetsen vergelijkbaar te maken. Alle eindtoetsaanbieders zijn verplicht dit anker af te nemen, maar ze zijn wel vrij om te bepalen hoe ze dit terug laten komen. De items zijn afkomstig van alle eindtoetsaanbieders, maar zijn ingebouwd in onze toetsomgeving zodat we zoveel mogelijk onze vormgeving kunnen blijven volgen. De ankeritems zijn verspreid over de toets en tellen mee in het toetsresultaat.

Worden er enkelvoudige of gecombineerde schooladviezen gegeven?

Wij hanteren het vernieuwde landelijke model van de toetsadviezen. Dit model bevat hoofdzakelijk brede toetsadviezen plus een enkel toetsadvies 'VWO'. Brede toetsadviezen zorgen voor het best voorspellend toetsadvies. Het doel van het toetsadvies in de eindtoets is om een indicatie te geven voor het best passende onderwijsniveau van een leerling. Omdat de toets een momentopname is, is gekozen om in te zetten op brede toetsadviezen. Een andere reden waarom voor dit model gekozen is, is omdat dit de professionele autonomie van de leerkracht versterkt in het proces tot schooladvies. Dit model zorgt er als beste voor dat de Dia-eindtoets de functie kan vervullen als tweede objectief gegeven naast het schooladvies.

Kunnen de toetsresultaten van de Dia-eindtoets worden vergeleken met andere eindtoetsen?

Naast de toevoeging van het gezamenlijke anker, om de eindtoetsen vergelijkbaar te maken, zijn alle eindtoetsen gebaseerd op een verplichte toetswijzer. Alle eindtoetsen geven scores voor taal (begrijpend lezen en taalverzorging) en rekenen in termen van de referentieniveaus. Ook geven beide toetsen een niveau-indicatie voor het voortgezet onderwijs. Deze scores kunnen uiteraard worden vergeleken, ook al worden er verschillende schaalwaarden gebruikt.