TOETSEN OM VERDER TE KOMEN!

Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit het onderwijs. Diataal ontwikkelt vanuit deze visie Diatoetsen en aansluitend lees- en oefenmateriaal. Met een vernieuwende blik op het toetsen helpen we leerlingen zodat ze groeien om verder te komen. Met de Diatoetsen dragen we bij aan een positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op uw school.

De Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke en diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen. U kunt deze toetsen gebruiken als uitgangspunt voor gericht didactisch handelen, bijvoorbeeld met de aansluitende materialen van Diaplus. Zo zet u de toetsen formatief in om de taal- en rekenontwikkeling van uw leerlingen te stimuleren. Diatoetsen zijn er voor het basis- en het voortgezet onderwijs. De toetsen zijn het resultaat van jarenlang praktijkgericht onderzoek naar de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen.

Lees over onze visie op de rol van toetsen in het onderwijsproces, en ontdek of deze aansluit bij uw visie op wat goed onderwijs inhoudt. 

Met Diatoetsen werkt u aan:

Een positief leerklimaat
omdat leerlingen gemotiveerd zijn voor toetsen die laten zien hoe ver ze al zijn.

Onderwijs dat aansluit bij verschillen
omdat de toetsresultaten inzichtelijk maken hoe u op maat kunt werken.

Zelfverantwoordelijk leren
omdat de toetsresultaten houvast bieden om met uw leerlingen haalbare doelen te stellen. 

Een professionele cultuur
omdat de digitale rapportages op leerling-, klas,- en schoolniveau opbrengstgericht werken mogelijk maken. 
 

Nieuws

Vernieuwde volgtoetsen

Vanaf volgend schooljaar zijn de volgtoetsen in PO (eind 5 en 6,7,8) en VO (Diatekst en Diacijfer) vernieuwd! De toetsen bevatten nieuwe inhouden en een aantal andere vraagtypen. Ook zullen de scores op nieuwe schalen worden weergegeven.

Deze vernieuwing is nodig om de toetsen en de normen actueel te houden. Leerlingen die in het huidige schooljaar en eerder al Diatoetsen gemaakt hebben, kunnen in het nieuwe schooljaar nog steeds gevolgd worden. Ook de scores voor deze leerlingen zullen op de nieuwe schalen gepresenteerd worden, maar met omrekentabellen kunnen de nieuwe en oude scores vergeleken worden. Houd onze website en uw mailbox in de gaten voor meer informatie over de vernieuwde volgtoetsen.

Schoolexamen rekenen

In het voortgezet onderwijs gaat rekenen weer meetellen voor het diploma. De landelijke rekentoets verdwijnt, maar leerlingen moeten het vak rekenen afsluiten met een schoolexamen. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze dat schoolexamen vormgeven.

Diatoetsen ontwikkelt nieuwe volgtoetsen Diacijfer voor het voortgezet onderwijs. Met deze rekentoetsen kan de rekenvaardigheid van leerlingen gevolgd worden op weg naar het schoolexamen. Wilt u deze rekentoetsen eens uitproberen? In januari kunt u nog gratis meedoen aan de pilot met leerjaar 1 t/m 3!

Kenmerken van de pilottoetsen Diacijfer zijn:
- Bevat kale opgaven en contextopgaven
- Toetst de rekenvaardigheid en niet de taalvaardigheid. Taal is zoveel mogelijk vervangen door beeld
- Geeft inzicht in de ontwikkeling van leerlingen t.o.v. de referentieniveaus rekenen (1F-2F-3F)
- Laat resultaat op deelscores zien voor de vier domeinen uit het referentiekader.

Ga voor meer info en aanmelden naar onze website

 

Diatoetsen zichtbaar in onderwijsplansysteem Planb²

Diataal BV en Buro Bruis werken samen zodat de resultaten van de Dia-volgtoetsen ingelezen kunnen worden in Planb².

De webapplicatie Planb² helpt de leerkracht de groep als geheel en de onderwijsbehoeften van individuele kinderen nauwlettend te volgen. 'Voor ons was het daarom logisch dat de resultaten van de Dia-volgtoetsen ook zichtbaar zijn in Planb²’ zegt Myra den Haan (directeur van Buro Bruis). De leerkracht ziet meteen hoeveel de leerling is gegroeid in de bekende Dia-kleuren voor de landelijke referentieniveaus’ aldus Hilde Hacquebord (directeur Diataal BV).

Onderwijsadviseurs gecertificeerd

Sinds 2 oktober zijn onze onderwijsadviseurs gecertificeerd voor de NSCCT. De NSCCT (uitgegeven door dr. T. van Batenburg van Testservice onderwijs) staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test en brengt het leerpotentieel van leerlingen in het basisonderwijs in kaart. De certificering betekent dat de onderwijsadviseurs de NSCCT-training kunnen geven aan intern begeleiders en leerkrachten in het basisonderwijs. Het eerste, praktische gedeelte van de training krijgt in januari een vervolg waarbij de resultaatbespreking aan bod komt. 

Basisscholen die de Diatoetsen afnemen kunnen via de docentmodule de antwoordformulieren met leerlingnamen downloaden. Scholen die zowel de Diatoetsen als de NSCCT afnemen kunnen vanaf januari via de docentmodule van Diataal inzicht krijgen hoe de vaardigheidsscores zich verhouden tot het leerpotentieel. Op deze manier heeft een leerkracht goed zicht op leerlingen die onder- en bovenpresteren.

Kijk voor meer informatie over de NSCCT: www.testserviceonderwijs.nl

 

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?