Voortgezet onderwijs

Volgtoetsen Nederlands

Een goede taalvaardigheid in het Nederlands is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van leerlingen. Met onze volgtoetsen Nederlands krijg je inzicht in de ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van tekstbegrip (lezen en luisteren), woordenschat en spelling. Voor Nederlands zijn er de volgende deeltoetsen:

  • Diatekst: de toets voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4*
  • Diawoord: de toets voor woordenschat, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diaspel: de toets voor taalverzorging en spelling, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
    * leerjaar 4 alleen voor havo en vwo

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1 weet je precies op welk niveau je leerlingen het VO instromen. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3 en 4* breng je vervolgens de ontwikkeling van je leerlingen en de opbrengsten van het onderwijs in kaart.

Diatekst Nederlands de toets voor begrijpend lezen

Met Diatekst kun je het begrijpend leesniveau van je VO-leerlingen meten en diagnosticeren. Diatekst bestaat uit leestoetsen met meerkeuzevragen bij teksten die representatief zijn voor het soort teksten dat leerlingen op school te lezen krijgen. De begrijpelijke vragen meten verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. Achter de schermen worden teksten gekozen die passen bij het niveau van de leerling. Door deze adaptieve werkwijze blijven leerlingen gemotiveerd en presteren ze optimaal.

Diawoord Nederlands de woordenschattoets

Met Diawoord toets je de woordkennis van de VO-leerlingen. Dit geeft je extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegrippen en abstracte begrippen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. Bij Diawoord krijgen leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden in zinnen met minimale context. De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm. 

Diaspel de toets voor taalverzorging

Met Diaspel toets je de taalverzorging van leerlingen: grammatica, interpunctie en spelling. De toets is onderverdeeld in woordspelling, werkwoordspelling en (grammaticale) begrippen. Woordspelling wordt onder andere getoetst met een digitaal dictee.

Vraag onze Demotoetsen aan
Diataal (2).png

Diagnostisch werken 

Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld op Diatekst Nederlands of Engels (begrijpend leestoets) krijgen een indicatie van het type lezer dat ze zijn op basis van een analyse van hun scoreprofiel.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Ideaal hierbij is het materiaal van Diaplus, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van de Diatoetsen? Wij komen graag langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier in. Wij maken dan graag een afspraak!

Contactformulier

“Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leertraject. Ze worden zich bewust van 'wat speelt er?', 'Waar moet ik aan werken?' Ik vind het belangrijk dat ze dat meekrijgen en er met hun ouders verder over kunnen spreken."

Debby Jonker,
Leerkracht

“Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan oefenen. " 

Paula Smit, Remedial Teacher,
Calandlyceum, Amsterdam