Over Diatoetsen

Veelgestelde vragen

U vindt hier de antwoorden op veelgestelde vragen van scholen. De vragen en antwoorden zijn gerubriceerd op het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs. Kunt u een antwoord niet vinden, neem dan gerust contact met ons op.

Voorgezet onderwijs

Algemeen

Inhoud

Resultaten

Primair onderwijs

Dia-eindtoets

Algemeen

Inhoud

Resultaten

Dia-volgtoetsen

Algemeen

Inhoud

Resultaten

 

Voortgezet onderwijs

Als een leerling inlogt, verschijnt de volgende mededeling: ‘Je hebt geen actieve licenties. Vraag aan je docent of hij in de docentmodule de toets wil aanvinken.’

Voordat een leerling aan een toets kan beginnen, dient u eerst aan te geven welke toets(en) de leerling mag maken. (“De vinkjes zetten”) Dit werkt als volgt:

  • Ga in de docentmodule onder Beheer naar Bewerken leerlinggegevens.
  • Selecteer de leerlingen die een toets gaan maken en klik onderaan de pagina op Licenties aanpassen.
  • Selecteer de toets(en) die de leerlingen moeten maken en klik onderaan de pagina op Opslaan.
  • De toetsen die u hebt aangevinkt zijn nu beschikbaar voor de betreffende leerling(en).

Kijk voor meer uitleg in de handleiding ‘Voorbereiding en Beheer’.

Wanneer kan ik de toetsen het beste afnemen?

Voor alle toetsen worden adviesmomenten gegeven in de handleidingen. Wij adviseren om nulmetingen af te nemen tussen september en november, en volgmetingen tussen april en juni.

Hoeveel tijd moet ik inplannen voor de toetsen?

Hieronder vindt u per toets de geadviseerde afnametijd. Het gaat er niet om dat de leerlingen de toets zo snel mogelijk maken. We adviseren daarom om de leerlingen ruim de tijd te geven om de toets af te maken.

 

 Toets

 Benodigde afnametijd

 Diatekst NE

 50 minuten

 Diawoord NE

 30 minuten

 Diaspel

 30 minuten

 Diafoon

 50 minuten

 Diatekst EN

 50 minuten

 Diawoord EN

 30 minuten

 Diacijfer

 50 minuten

 Diacijfer/Diawisk

 90 minuten

 

Waar vind ik de inlogcodes voor mijn leerlingen?

  • De inlogcodes voor uw leerlingen kunt u downloaden vanuit uw docentmodule:
  • Ga in de docentmodule onder Beheer naar Bewerken leerlinggegevens
  • Selecteer de leerlingen waarvoor u inlogcodes wilt downloaden en klik onderaan de pagina op Inloggegevens
  • Vul de gevraagde gegevens in en klik op Uitvoeren

Er wordt een Excelbestand of kommagescheiden tekstbestand gedownload dat u kunt opslaan op uw computer. NB: Iedere keer als u de inloggegevens van een leerling downloadt, wijzigt zijn/haar wachtwoord.

Welke toetsen zijn er voor welke leerjaren en niveaus in het voortgezet onderwijs?

Een overzicht van de beschikbare toetsniveaus vindt u op de site voor het voortgezet onderwijs.

Is de B-versie moeilijker dan de A-versie? / Kunnen de scores van de A- en de B-versie met elkaar vergeleken worden? / Kan de Diatoetsen ook gebruikt worden om aan het einde van het jaar het eindniveau te meten, ofwel de ontwikkeling van de leerlingen?

De B-versie bevat teksten van een iets hoger niveau dan de A-versie. Toch mogen BLN-scores voor de verschillende versies rechtstreeks met elkaar vergeleken worden. De toets compenseert namelijk voor tekstmoeilijkheid; een leerling die een moeilijke tekst maakt, krijgt meer punten voor het goed beantwoorden van een vraag. Door de B-versie aan het eind van het schooljaar af te nemen, kunt u de ontwikkeling van de leerling volgen.

Mijn leerling is in de tweede helft van het schooljaar opnieuw getoetst, maar is niet vooruitgegaan. Hoe kan dat?

Wij zien gemiddeld genomen vooruitgang van het eerste naar het tweede toetsmoment. Maar als we naar individuele gevallen kijken, zijn er altijd leerlingen bij die niet vooruit gaan, of zelfs een beetje achteruit. Daar kunnen vele redenen voor zijn; een toets is altijd een momentopname. Als een leerling net op het moment van toetsing moe is, of minder geconcentreerd, dan is de kans groot dat dit de score negatief beïnvloedt.

Tijdens het toetsen viel me op dat niet iedereen dezelfde teksten kreeg bij Diatekst NE. Hoe kun je dan het niveau met elkaar vergelijken? 

Het klopt dat niet alle leerlingen dezelfde reeks teksten maken. Dit komt doordat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. Na twee teksten wordt gekeken hoe de leerling heeft gescoord en wordt eventueel overgeschakeld naar een hoger of juist een lager niveau. Op deze manier maakt een leerling altijd toetsen op zijn eigen niveau, waardoor de score beter te bepalen is. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat er iets misgaat.

Bij de resultaten in de docentmodule worden streefscores gegeven. Waar vind ik een overzicht van de streefscores per toetsniveau?

Streefscores per toetsniveau vindt u in de handleidingen van de toetsen. De handleidingen staan onder de knop Info in uw docentmodule.

Mijn leerlingen hebben na de toets Diatekst een exemplaar van het tijdschrift LEES>> gekregen. Kan ik deze tijdschriften als docent ook krijgen?

Voor docenten is de LEES>> met werk- en antwoordbladen beschikbaar in Diaplus.

Wij hebben dit jaar niet alle licenties voor de Diatoetsen kunnen gebruiken, kunnen deze overgezet worden naar volgend jaar?

Het is helaas niet mogelijk om niet-gebruikte licenties over te zetten naar een volgend schooljaar. Wel kunnen er gedurende het schooljaar altijd licenties bijbesteld worden, zonder dat er opnieuw deelnamekosten berekend worden. Wanneer u twijfelt of alle licenties gebruikt gaan worden, kunt u dus ook eerst een kleiner aantal bestellen.

Bestaat de mogelijkheid om leerlinggegevens vanuit Magister of SOMtoday te synchroniseren naar de Diatoetsen?

Ja, u kunt de instellen in uw docentmodule onder Beheer – Externe koppelingen. De koppeling met Magister moet voor gebruik aangevraagd worden via het bestelformulier.

Is voor het gebruik van de Diatoetsen door de leerling en docent naast de internetbrowser nog extra software nodig?

Nee, u hebt geen extra software nodig. Controleer voor de afname of uw systeem voldoet aan de systeemeisen.

Kunnen de Diatoetsen worden afgenomen op tablets?

De toetsen Diatekst en Diawoord kunnen goed afgenomen worden op tablets. Voor Diacijfer, Diawisk en Diaspel wordt de compatibiliteit voor tablets niet gegarandeerd. Het schermtoetsenbord kan de invulruimte blokkeren. Wanneer het scherm verticaal gehouden wordt, is dit geen belemmering.

Dia-eindtoets

Algemeen

Waarom zouden we meedoen aan een proeftoets, wat is de meerwaarde ervan?

Het is voor scholen om verschillende redenen interessant om mee te doen aan de proeftoets. Ten eerste kunnen leerlingen op deze manier vast kennismaken met de toets en zijn zij zo goed voorbereid op de officiële Dia-eindtoets. Daarnaast kunnen scholen die binnenkort de overstap naar de Dia-eindtoets willen maken de toets gebruiken om vast eens uit te proberen. Tot slot kunnen de resultaten van de proeftoets gebruikt worden ter ondersteuning van het schooladvies.

Wat zijn typisch inhoudelijke kenmerken van de Dia-eindtoets?

De Dia-eindtoets bestaat uit de onderdelen begrijpend lezen, woordenschat, taalverzorging en rekenen. Deze onderdelen worden op dezelfde manier getoetst als in de Dia-volgtoetsen, die bovendien diagnostisch zijn.

Bij het onderdeel begrijpend lezen ligt het accent op informatieve teksten, de toets bevat daarnaast één verhalende tekst. We zorgen altijd voor interessante teksten en een begrijpelijke vraagstelling, leerlingen mogen niet gefrustreerd raken doordat ze de vragen niet begrijpen!

Bij de toets voor taalverzorging gaat het om de woordspelling en de werkwoordspelling. Kenmerkend is dat er een dictee wordt afgenomen en dat leerlingen zo weinig mogelijk foute woordbeelden tegenkomen. Niet alle toetsaanbieders werken met een dictee. 

Bij de woordenschattoets worden woorden getoetst die leerlingen tegenkomen op school, bij de verschillende vakken. Het gaat dus niet om basiswoordenschat, en ook niet om speciale ‘moeilijke woorden’, maar om woorden die ze nodig hebben op school, en straks dus ook in het voortgezet onderwijs. De woorden worden passief getoetst aan de hand van een zin gevolgd door drie antwoorden.

Bij het onderdeel rekenen is taal zoveel mogelijk vervangen door beeld. Zo wordt de rekenvaardigheid zuiverder getoetst en niet taal. Naast kale opgaven zijn er opgaven met contexten uit het dagelijkse leven. Dit realistische rekenen is nieuw en zal straks door alle toetsaanbieders worden opgenomen. In de Diatoetsen zijn dit type opgaven al gerealiseerd.  

Het advies voor vervolgonderwijs wordt bepaald door  de eindscore van de Dia-eindtoets. Die eindscore is gebaseerd op  de gewogen scores op de vier deeltoetsen. De taaltoetsen samen tellen voor 60% mee (begrijpend lezen 30%, taalverzorging 20% en woordenschat 10%). Rekenen telt voor 40% mee. Uit de analyses blijkt dat alle vier de toetsen een unieke bijdrage leveren aan de voorspellende waarde van het toetsadvies. Het extra onderdeel woordenschat zorgt dus voor een nauwkeuriger advies.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de proeftoets en de Dia-eindtoets?

Aanmelden voor de proef- en eindtoets kan via de website. De definitieve aanmelding voor de eindtoets kan vanaf 1 december tot en met 31 januari. Voor de proeftoetsen van januari, februari en maart kunt u zich direct aanmelden.

Hoe kan het dat de Dia-eindtoets in één dag kan worden afgenomen?

Een korte toets past onderwijskundig gezien beter bij de nieuwe functie die de eindtoets nu heeft: een second opinion. Op basis van uitgebreid vooronderzoek zijn de beste items geselecteerd die bijdragen aan een goed onderscheidend en voorspellend vermogen. Daarnaast is de toets korter door de ingebouwde adaptiviteit. 

Wanneer wordt de Dia-eindtoets afgenomen?

In 2018 kan de Dia-eindtoets afgenomen worden van 16 t/m 26 april. De rapportages worden verzonden in week 19. We hebben de afnameperiode moeten beperken vanwege het extra normeringsonderzoek dat nodig. Dit in verband met het gezamenlijk anker van alle eindtoetsaanbieders volgens het beleid van de Expertgroep PO. Voor scholen die de afnames al in mei gepland hadden, kunnen we faciliteren na overleg.

Bovenstaande richtlijnen gelden voor BO scholen. Voor SO en SBO scholen is de afname mogelijk tussen 16 april en 15 mei. Voor alle scholen geldt dat zieke leerlingen de toets kunnen inhalen tot en met 18 mei.

Indien u de toetsen afneemt door middel van ons iPadteam plannen we in overleg het afnamemoment. De toets wordt afgenomen in drie delen. Deel één (incl. voortoets) duurt maximaal 60 minuten, deel twee en deel drie maximaal 70 minuten. Scholen kiezen zelf of ze de toets in één dag willen maken (pauzes na deel één en deel twee), of op twee achtereenvolgende dagen.

Wat houdt het iPadteam in?

Scholen die zelf niet de benodigde capaciteit hebben, maar wel graag digitaal willen toetsen kunnen zich opgeven voor het gratis iPadteam. Het iPadteam komt bij u langs met voldoende iPads en een beveiligde mobiele server. Het iPadteam verzorgt de technische kant van de afname en blijft gedurende de afname beschikbaar voor vragen van leerlingen. De leerkracht is bij de afname aanwezig en is verantwoordelijk voor de leerlingen. 

Hoe werkt de adaptiviteit van de Dia-eindtoets?

De Dia-eindtoets biedt adaptieve routes waarmee leerlingen getoetst worden op hun eigen niveau. Wij hebben gekozen voor een vorm van adaptiviteit waarbij vragensets gefaseerd worden aangeboden. Dit houdt in dat leerlingen op basis van een set gemaakte vragen (deel A) een makkelijkere dan wel moeilijkere set vragen krijgen. Afhankelijk van hoe de leerling presteert op deel A, worden voor lezen en/of rekenen vervolgroutes aangeboden op een moeilijker, respectievelijk eenvoudiger niveau. De onderdelen taalverzorging en woordenschat zijn voor iedereen gelijk. Het uitgangspunt van de adaptiviteit in de Dia-eindtoets is dat alle leerlingen optimaal tot hun recht komen.

Welke computers, tablets, iPads zijn compatible voor afname van de Dia-eindtoets?

Alle apparaten met een internetverbinding en een browser zijn in principe te gebruiken. Voor de leesbaarheid van teksten adviseren we een minimaal beeldscherm van 10 inch. Ook de grote variant van Snappet tablets zijn geschikt voor afname.

Hoe weten we of onze ICT-capaciteit geschikt is voor de Dia-eindtoets?

De software voor de Dia-eindtoets is zo ontworpen dat de ICT-systemen er met gemak mee kunnen werken. Voor het controleren van uw eigen systeem worden hieronder de systeemeisen weergegeven. 

Welke systeemeisen worden gehanteerd?

Up-to-date versie van de browsers Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari op Windows 7 of hoger, Mac OS 10.9 of hoger of recente Linux/Unix versie. Het gebruik van Internet Explorer wordt niet aangeraden.

Beeldschermresolutie: minimaal 1024 x 768 pixels.

Gebruik van Cookies en Javascript en pop ups moet worden toegestaan.

Een minimale downloadsnelheid van 0.5 Mb/s en uploadsnelheid van 0.2 Mb/s per leerling wordt aanbevolen.

Aangeraden wordt om diatoetsen.nl en diataal.nl als vertrouwde domeinen in de firewall in te stellen.

Voor Diafoon en Diaspel: voldoende koptelefoons.

De toetsen vereisen een redelijke bandbreedte (genoeg om bv. ook vlot afbeeldingen na zoeken met Google weer te geven). Als afbeeldingen niet of traag verschijnen moeten de beveiligingsinstellingen worden gecontroleerd. 

Is het gebruik van 30 iPads te belastend voor de Wifi?

Voorafgaand aan de komst van het iPadteam wordt een 'stresstest' uitgevoerd waarbij we van te voren altijd bellen met de ICT leverancier van de school om alles te checken. Het netwerk van de school wordt niet belast omdat we een eigen router meenemen.

Is de Dia-eindtoets gecertificeerd?

Ja, de toets is officieel toegelaten door de staatssecretaris. Dit is gebeurd op basis van de beoordeling door de Expertgroep PO die de toets inhoudelijk en onderwijskundig heeft goedgekeurd. COTAN heeft positief geoordeeld over validiteit en betrouwbaarheid.

Is de Dia-eindtoets geschikt voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie?

Voor dyslectici heeft de Dia-eindtoets een ingesproken versie beschikbaar die is ingebouwd. Ook is het mogelijk om de toetsschermen te vergroten. Ten slotte is het toegestaan om dyslectici extra tijd te bieden. Uit ervaring weten we dat dyslectici de rekenopgaven uit de Dia-eindtoets fijn vinden. Ze bestaan uit zo min mogelijk tekst en de focus ligt op het gebruik van afbeeldingen. De toetswijzer geeft voor dyscalculie geen aanwijzingen voor speciale aanpassingen. Onze eigen toetshandleiding geeft leerlingen enige ruimte om in eigen tempo te werken, dat geldt dus ook voor de rekentoetsen.

Hoe snel krijgt de school uitslag?

Op het moment dat leerlingen de toetsen afsluiten, zijn de antwoorden bij ons retour. Na de toetsafnames hebben we nog een periode gereserveerd om de normeringen te controleren. Zo kijken we of leerlingen bij vragen geen antwoorden gegeven hebben die toch goed gerekend moeten worden. Vanaf 2017-2018 ontvangt u de leerlingrapporten en groepsoverzicht in de week van 7 mei, dus uiterlijk 11 mei. Dit is onder enig voorbehoud omdat we afhankelijk zijn van de verwerking van het gezamenlijk anker. Wanneer de leerlingrapporten in de docentmodule staan, kunt u de resultaten van uw leerlingen inzien en uitdraaien op leerling-, klas- en schoolniveau. Omdat de Dia-eindtoets in 2017 voor het eerst werd afgenomen bij scholen duurde de uitslag (ivm technische controles) iets langer dan verwacht.

Zijn de resultaten van de Dia-eindtoets gelijk beschikbaar en in te zien?

Nee, na afname zullen er altijd nog bepaalde analyses moeten worden gedaan. Omdat ieder jaar een andere versie afgenomen moet worden moeten we (iedere toetsaanbieder) de normering controleren. Omdat de Dia-eindtoets een digitale toets is, zullen in de toekomst de resultaten wel sneller beschikbaar kunnen zijn dan die van de schriftelijke variant.

Hoe is de Dia-eindtoets beoordeeld?

De beoordelingsprocedure van de Dia-eindtoets loopt via de ExpertgroepPO (EPO). De EPO heeft positief geadviseerd over de Dia-eindtoets, waarna de staatssecretaris de Dia-eindtoets officieel heeft toegelaten. Deze accreditatie is geldig tot en met 2020. De EPO heeft zich bij de beoordeling van de Dia-eindtoets onder andere gebaseerd op de beoordeling van Cotan, en daarnaast zelf de inhoudelijke beoordeling gedaan. De Cotan heeft de Dia-eindtoets beoordeeld als ‘goed’ op de volgende punten: uitgangspunten, kwaliteit tekstmateriaal en kwaliteit handleiding. Daarnaast is de Dia-eindtoets als voldoende beoordeeld op: betrouwbaarheid, normen en begripsvaliditeit. Ook is de Cotan in het bijzonder positief over de digitale vormgeving, het functionele ontwerp, het kleurgebruik en het gemak van schermvergroting. De EPO heeft de Dia-eindtoets op alle inhoudelijke aspecten positief beoordeeld.

Inhoud

Waarom is rekenen zwaarder qua weging dan begrijpend lezen?

In de Dia-eindtoets worden de onderdelen gewogen om tot een verantwoord advies te komen betreffende het vervolgonderwijs. Rekenen telt daarin voor 40% mee, de taalonderdelen samen vormen 60% van de weging. Binnen het onderdeel Taal weegt begrijpend lezen het zwaarst. Deze weging is tot stand gekomen op basis van onderzoek. 

Waarom de keuze voor woordenschat en niet voor wereldoriëntatie?

In de eindtoets worden onderdelen getoetst die voorspellend zijn voor het schoolsucces in het voortezet onderwijs. Dat zijn de algemene taal- en rekenvaardigheid. Wij hebben ervoor gekozen om de taalvaardigheid breed te toetsen en daarin het onderdeel woordenschat mee te nemen. Dit omdat je in het VO veel woordenschat nodig hebt om alle vakken goed te kunnen volgen. Woordenschat is dus een belangrijke component als succesfactor voor het VO. 

Hoe worden de studievaardigheden getoetst?

In de nieuwe referentieniveaus zijn de 'studievaardigheden' ondergebracht bij resp. 'begrijpend lezen ('tekstbegrip' en 'opzoeken') en rekenen (o.a. aflezen van grafieken en tabellen). Daarmee komt 'studievaardigheden' als apart onderdeel te vervallen. 

Wat houdt het ankerset in bij de eindtoetsen?

Het doel van het anker is alle eindtoetsen vergelijkbaar te maken. Alle eindtoetsaanbieders zijn verplicht dit anker af te nemen maar ze zijn wel vrij om te bepalen hoe ze dit terug laten komen. Het gaat om 62 items die zijn verdeeld over de onderdelen begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. De geschatte afnameduur is een uur. Het maakt de afnameduur van de Dia-eindtoets slechts 15 minuten langer omdat wij ervoor gekozen hebben het anker op te nemen als een vast deel van onze eigen toets (en de leerlingen dus niet extra te belasten). De items zijn afkomstig van Cito, maar zijn ingebouwd in onze toetsomgeving zodat we zoveel mogelijk onze vormgeving kunnen blijven volgen

Resultaten

Biedt de Dia-eindtoets ook gecombineerde adviezen zoals HAVO/VWO?

Indien van toepassing biedt de Dia-eindtoets ook gecombineerder adviezen

Kunnen de scores van de Dia-eindtoets worden vergeleken met die van de Cito-toets?

Er is nu een Centrale Eindtoets PO die wordt aangeboden door Het College voor Toetsen en Examens (CvTE). CvTE heeft Cito de opdracht gegeven om de Centrale Eindtoets te ontwikkelen, volgens de officiële toetswijzer. Toetsen van andere aanbieders zijn eveneens gebaseerd op deze toetswijzer. Welke eindtoets u ook kiest, u krijgt altijd dezelfde type scores, en die zijn onderling vergelijkbaar en verantwoord.

Zowel de Centrale Eindtoets als de Dia-eindtoets geven scores voor taal (begrijpend lezen en taalverzorging) en rekenen in termen van de referentieniveaus. Ook geven beide toetsen een niveau-indicatie voor het voortgezet onderwijs. Deze scores kunnen uiteraard worden vergeleken, ook al worden er verschillende schaalwaarden gebruikt.

Hoe betrouwbaar zijn de resultaten van de proeftoets in vergelijking met de officiële Dia-eindtoets?

De proeftoets is een onderzoek waarvan de resultaten worden gebruikt om te komen tot de officiële Dia-eindtoets van volgend jaar. De resultaten zijn hierdoor minder betrouwbaar dan die van de officiële Dia-eindtoets. Desondanks blijkt dat over het geheel gezien de toetsadviezen in 67% van de gevallen vrijwel gelijk zijn aan de schooladviezen. Landelijk gezien ligt dit percentage bij alle aanbieders van de officiële eindtoetsen rond de 70%.

Waarom is er niet gekozen voor dezelfde normering als de Centrale Eindtoets?

Elke toets heeft een eigen schaal die tot stand is gekomen op basis van een eigen afweging van de verschillende onderdelen. Het zou zeer verwarrend zijn zijn wanneer de verschillende totesen zich allemaal uitdrukken op dezelfde getallenschaal. Een CET van 540 en een Dia-eindtoetsscore van 540 lijken dan hetzelfde uit te drukkken terwijl de scores op verschillende wijze tot stand zijn gekomen (verschillende achterliggende inhouden en weging van subschalen). Het is wel mogelijk om de scores van de verschillende toetsen in relatie tot de eindadviezen te vergelijken op basis van een omzettabel. 

Waarom geeft woordenschat een scherpere en nauwkeurige voorspelling van het schooladvies?

Woordenschat is voorspellend voor succes in het VO. Het type woorden dat getoetst wordt met onze toets zijn woorden die veel gebruikt worden op school (o.a. bij de instructies) en vormen zo een succesfactor voor het VO. Oplettende leerlingen hebben dit type woordenschat opgepakt en in die zin zegt het iets over het soort intelligentie dat je nodig heb op het voortgezet onderwijs. Uit ons onderzoek blijkt dat als je de 10% weging van het woordenschatonderdeel weghaalt de eindadviezen net wat onnauwkeuriger uitvallen.

Worden vragen die niet zijn ingevuld als een fout antwoord gerekend?

Leerlingen worden aangemoedigd om alle vragen te beantwoorden. De computer geeft aan wanneer een vraag nog niet is beantwoord. Als een leerling toch een vraag wil overslaan kan dat wel maar wordt er eerst gevraagd: "Weet je zeker dat je deze vraag wilt overslaan?" Voor de niet-ingevulde vragen krijgen de leerlingen geen strafpunten maar het antwoord wordt wel fout gerekend wat betekent dat dit geen punten oplevert.

Is er een koppeling met de Diatoetsen vanuit Parnassys?

Alle eindtoetsen komen beschikbaar in het Leerlingadministratie systeem van de school, dus ook in Parnassys. Tegelijk biedt Parnassys de mogelijkheid de resultaten op onze volgtoetsen in te voeren. 

Wat te doen als de resultaten van de proeftoets (sterk) afwijken van het eerder gegeven schooladvies?

Het kan voorkomen dat de resultaten van de toets afwijken van het schooladvies. De resultaten van de proeftoets zijn iets minder betrouwbaar dan de officiële Dia-eindtoets, maar het is ook belangrijk u te realiseren dat leerlingen een toets soms beter/slechter maken dan u van tevoren had ingeschat. Daarnaast moeten de resultaten van de toets gezien worden als één van de informatiebronnen voor het schooladvies, naast het oordeel van de leerkracht.

Hoe ziet de normtabel van de Dia-eindtoets eruit?

De normtabel kunt u vinden op deze website (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-5943.html), onder tabel 6.

 

Dia-LOVS - primair onderwijs

Algemeen

Hebben we een entreetoets voor groep 7?

Wij hebben geen aparte entreetoets. Als scholen ons LOVS gebruiken hebben ze eind groep 7 al een behoorlijk inzicht in de te verwachte uitstroommogelijkheden en krijgen ze middels de analyses voldoende handvatten om verder toe te werken richting het te behalen of gewenste uitstroomprofiel. Het gaat ons om formatief toetsen en gebruik maken van de resultaten eind groep 7 om de eerste helft van groep 8 de leerlingen verder te helpen. Nu al een summatief moment invoeren om een leerling in te schalen in een uitstroomprofiel past niet in onze visie. Wel is het verstandig om leerligen te laten meedoen met de proeftoets. De leerlingen krijgen dan een meer realistisch rapport met de te verwachten uitstroombestemming (maar let op, hier kan nog een afwijking in zitten) en oefenen meteen voor de eindtoets. 

Wat zijn de kosten volgtoetsen / het leerlingvolgsysteem?

Dit wordt zo snel mogelijk bekend en zal concurrerend zijn met CITO. De prijs voor de toetsen zal inclusief de scoreverwerking en de rapportages in de docentemodule zijn en inclusief de handleidingen.

Zijn de volgtoetsen voor Engels mogelijk in groep 8?

De volgtoetsen Engels zijn in ontwikkeling.

Waarom heeft Diatoetsen geen toets voor technisch lezen?

Er zijn prima toetsen voor technisch lezen die scholen al kennen en gebruiken. Een toets voor technisch lezen wordt bij voorkeur niet afgenomen op een computer maar door een leerkracht. Als scholen dat op prijs stellen, kunnen we wel zorgen voor een weergave van de scores voor technisch lezen in onze rapportagemodule zodat dit onderdeel ook deel uitmaakt van de groeiwijzer.

Waarom geeft woordenschat een scherpere en nauwkeurige voorspelling van het schooladvies?

Woordenschat is voorspellend voor succes in het VO. Het type woorden dat getoetst wordt met onze toets zijn woorden die veel gebruikt worden op school (o.a. bij de instructies) en vormen zo een succesfactor voor het VO. Oplettende leerlingen hebben dit type woordenschat opgepakt en in die zin zegt het iets over het soort intelligentie dat je nodig heb op het voortgezet onderwijs. Uit ons onderzoek blijkt dat als je de 10% weging van het woordenschatonderdeel weghaalt de eindadviezen net wat onnauwkeuriger uitvallen.

Worden vragen die niet zijn ingevuld als een fout antwoord gerekend?

Leerlingen worden aangemoedigd om alle vragen te beantwoorden. De computer geeft aan wanneer een vraag nog niet is beantwoord. Als een leerling toch een vraag wil overslaan kan dat wel maar wordt er eerst gevraagd: "Weet je zeker dat je deze vraag wilt overslaan?" Voor de niet-ingevulde vragen krijgen de leerlingen geen strafpunten maar het antwoord wordt wel fout gerekend wat betekent dat dit geen punten oplevert.

Is er een koppeling met de Diatoetsen vanuit Parnassys?

Alle eindtoetsen komen beschikbaar in het Leerlingadministratie systeem van de school, dus ook in Parnassys. Tegelijk biedt Parnassys de mogelijkheid de resultaten op onze volgtoetsen in te voeren. 

Wanneer zijn de toetsen van het Dia-LOVS geaccrediteerd?

De volgtoetsen worden beoordeeld door de ExpertgroepPO (EPO), Cotan wordt hierbij niet meer betrokken. De Diavolgtoetsen2.0 zijn nog niet beoordeeld door de EPO. Na volgend schooljaar (2019/20) zullen de volgtoetsen voor groep 6, 7 en 8 worden ingediend bij de EPO, het jaar daarop de toetsen voor groep 3, 4 en 5.

Inhoud

Is er een handleiding bij de volgtoetsen?

Ja, bij iedere toets hoort een digitale handleiding.

Sluiten de volgtoetsen van begrijpend lezen aan op nieuwsbegrip XL?

Ja, alleen sluit nieuwsbegrip niet aan op onze analyses. Leerkrachten moeten nog steeds zelf de vertaalslag maken hoe ze de analyses moeten vertalen naar handelen m.b.v. nieuwsbegrip.

Hoe is de woordenschattoets samengesteld?

Diawoord is gebaseerd op onze streefwoordenlijst van plm. 13.000 schooltaalwoorden die zijn ingedeeld in moeilijkheidssluizen, oplopend van sluis 0 tot en met sluis 5. De volgtoetsen vanaf groep 6 zijn opgebouwd volgens deze sluizen, in de eindtoets (groep 8) worden vooral de sluizen 2,3, en 4 bevraagd. De woordsoorten die bevraagd zijn, zijn gelijk verdeeld over de toetsen. In iedere toets worden andere woorden gevraagd maar steeds hoofdzakelijk een selectie van zelfstandig naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamworden aangevuld met enkele andere woordsoorten.

Wat is de toegevoegde waarde van de woordenschattoets?

Woordenschat zegt iets over het opmerkingsvermogen van kinderen en de snelheid waarop ze zich nieuwe woorden eigen maken. Het zegt dus ook iets over de intelligentie. Daarnaast is het een extra indicatie naast Diatekst. Als Diatekst aangeeft dat een leerling een compenserende lezer is, kun je kijken of dit beeld wordt bevestigd door een relatief lage woordenschatscore. Als die leerling een hoog resultaat op de woordenschattoets heeft gehaald, is dat geen bevestiging van dat profiel en moet dus verder geanalyseerd worden. Misschien heeft deze leerling de toets wel te snel gemaakt. Andersom verwacht je dat een schoolse lezer een redelijke score heeft op de woordenschattoets, en als dat niet het geval is, is ook voor deze leerling woordenschat een aandachtspunt.

Wordt er met spelling ook hoofdletters getoetst?

Ja, het hoofdlettergebruik wordt ook getoetst met spelling

Waarom zijn er ook vragen over passieve kennis?

Onze spellingstoets bevat naast een dictee met open vragen ook andere type vragen, zoals invulvragen. Die doen allemaal een beroep op actieve kennis. Daarnaast zijn er een aantal vragen opgenomen die 'passieve kennis' bevragen, omdat dit immers ook wordt vereist. Zie de beschrijving bij de referentieniveaus taalverzorging 1F 

Wanneer er passief wordt getoets, moeten kinderen de foute of de goede antwoorden selecteren. Krijgen ze zo geen verkeerd woordbeeld?

Onze meerkeuzevragenbetreffen vooral werkwoordspelling en hierbij moeten ze (uiteraard) het goede antwoord selecteren, dat past in de zin. Ook interpunctie wordt met meerkeuzevragen bevraagd. Bijvoorbeeld:

Heeft zij de katten goed....?

a. verzorgdt

b. verzorgd

c. verzorgt

Helaas zijn bij dit stukje passieve toetsing foute woordbeelden niet te vermijden. De vraagstelling is echter eenduidig: selecteer het goede antwoord. Werkwoordspelling wordt ook actief getoetst. Er zijn invulvragen op dit onderdeel. Bijvoorbeeld: Snijden: gisteren ....... Moeder het brood.

Resultaten

Is er alleen een analyse bij de volgtoetsen van begrijpend lezen?

Voor begrijpend lezen in combinatie met de woordenschattoets bieden we de meest uitgebreide diagnostiek. Daarbij worden o.a. lezerstypen onderscheiden op basis van het profiel van de micro-, meso- en macroscores. Aansluitend op deze analyse kan er gericht en gedifferentieerd gewerkt worden met Diaplus. Dit is materiaal dat tegemoet komt aan de verschillende leerbehoeftes van de verschillend lezertypen waarbij ofwel meer accent ligt op het oefenen van woorden dan wel op het oefenen met leesstrategieën.

Bij de onderdelen taalverzorging en rekenen wordt inzicht geboden in de deelscores die voor deze onderdelen gelden. Daarmee krijg je inzicht in de relatief sterke en zwakke punten van een leerling. Diaplus biedt (nog) geen materiaal dat aansluit op deze onderdelen, maar we gaan ervanuit dat op deze gebieden goed (remediërend) oefenmateriaal op de markt is.

De digitale analyses bij al onze volgtoetsen biedt verder inzage in de tijdsduur (hoe lang een leerling bezig is geweest met de toets) en volledige inzage in de door de leerling gemaakte toetsen (met goed/fout antwoorden).

Kun je, als je overstapt naar de Diatoetsen, cohortonderzoek doen?

De Diavolgtoetsen geven ook cohortanalyses, naast leerling-, groeps- en schoolanalyses. Dit is te vinden bij de menuknoppen 'resultaten'. Er moet natuurlijk wel eerst een cohort worden opgebouwd: als men nu begint met groep 6 (of7), zijn er pas cohortresultaten beschikbaar na de volgende volgmeting. Over 'de breuk' tussen 5 en 6 vindt u een blog op onze website.

Staan de resultaten voor de volgtoetsen automatisch in ParnasSys of moet dit handmatig?

Voorlopig kan dit handmatig worden ingevoerd in b.v. ParnasSys. Het is de bedoeling dat er een automatische koppeling komt, zodat de leerkracht niets hoeft in te voeren.

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?