Basisonderwijs

Veelgestelde vragen

Wat zijn typisch inhoudelijke kenmerken van de Dia-eindtoets?

De Dia-eindtoets bestaat uit de onderdelen begrijpend lezen, woordenschat, taalverzorging en rekenen. Deze onderdelen worden op dezelfde manier getoetst als in de Dia-volgtoetsen, die bovendien diagnostisch zijn.

Bij het onderdeel begrijpend lezen ligt het accent op informatieve teksten, de toets bevat daarnaast één verhalende tekst. We zorgen altijd voor interessante teksten en een begrijpelijke vraagstelling, leerlingen mogen niet gefrustreerd raken doordat ze de vragen niet begrijpen!

Bij de toets voor taalverzorging gaat het om de woordspelling en de werkwoordspelling. Kenmerkend is dat er een dictee wordt afgenomen en dat leerlingen zo weinig mogelijk foute woordbeelden tegenkomen. Niet alle toetsaanbieders werken met een dictee. 

Bij de woordenschattoets worden woorden getoetst die leerlingen tegenkomen op school, bij de verschillende vakken. Het gaat dus niet om basiswoordenschat, en ook niet om speciale ‘moeilijke woorden’, maar om woorden die ze nodig hebben op school, en straks dus ook in het voortgezet onderwijs. De woorden worden passief getoetst aan de hand van een zin gevolgd door drie antwoorden.

Bij het onderdeel rekenen is taal zoveel mogelijk vervangen door beeld. Zo wordt de rekenvaardigheid zuiverder getoetst en niet taal. Naast kale opgaven zijn er opgaven met contexten uit het dagelijkse leven. Dit realistische rekenen is nieuw en zal straks door alle toetsaanbieders worden opgenomen. In de Diatoetsen zijn dit type opgaven al gerealiseerd.  

Het advies voor vervolgonderwijs wordt bepaald door  de eindscore van de Dia-eindtoets. Die eindscore is gebaseerd op  de gewogen scores op de vier deeltoetsen. De taaltoetsen samen tellen voor 60% mee (begrijpend lezen 30%, taalverzorging 20% en woordenschat 10%). Rekenen telt voor 40% mee. Uit de analyses blijkt dat alle vier de toetsen een unieke bijdrage leveren aan de voorspellende waarde van het toetsadvies. Het extra onderdeel woordenschat zorgt dus voor een nauwkeuriger advies.

Bij welke onderwijsvisie sluit de Dia-eindtoets aan?

De Dia-eindtoets kunt u inzetten als onderdeel van ons leerlingvolgsysteem (LVS) met diagnostische volgtoetsen. Deze zijn gebaseerd op een ontwikkelingsgerichte visie op leren. Leerlingen ontwikkelen zich op basis van betekenisvolle en voor hen interessante inhouden. Begrijpend lezen toetsen wij daarom aan de hand van interessante teksten die kinderen uitdagen. Teksten die niet te moeilijk, maar zeker ook niet te makkelijk zijn. Onze rekentoetsen gaan uit van de context van het dagelijks leven. Het rekenen is daarin functioneel en betekenisvol. Bovendien zijn onze rekenopgaven zo beeldend mogelijk, zodat leerlingen niet door de taal van de opgaven worden belemmerd.

Wij vinden het belangrijk dat  toetsen informatie  geven over de verbeterpunten. De Dia-volgtoetsen zijn daarom diagnostisch. Ze geven inzicht in de zwakke, maar ook in de sterke kanten van leerlingen. Ze bieden handvatten voor een gerichte aanpak en gedifferentieerd werken. De Dia-eindtoets zien wij niet als een momentopname maar als het einde van een langere periode waarin een leerling gevolgd wordt.

Ten slotte is het aantrekkelijk dat Diataal ook materiaal biedt dat aansluit bij de toetsen: Diaplus, een online teksten- en oefeningenbank. In deze materialenbank zijn onder andere tijdschriften te vinden. Na afloop van onze volgtoetsen voor begrijpend lezen krijgen leerlingen zo’n tijdschrift met interessante teksten op hun niveau of iets daarboven. Toetsen en materiaal zijn op een transparante wijze met elkaar verbonden door gebruik van deze kleurencodering.

Kunnen de scores van de Dia-eindtoets worden vergeleken met die van de Cito-toets?

Er is nu een Centrale Eindtoets PO die wordt aangeboden door Het College voor Toetsen en Examens (CvTE). CvTE heeft Cito de opdracht gegeven om de Centrale Eindtoets te ontwikkelen, volgens de officiële toetswijzer. Toetsen van andere aanbieders zijn eveneens gebaseerd op deze toetswijzer. Welke eindtoets u ook kiest, u krijgt altijd dezelfde type scores, en die zijn onderling vergelijkbaar en verantwoord.

Zowel de Centrale Eindtoets als de Dia-eindtoets geven scores voor taal (begrijpend lezen en taalverzorging) en rekenen in termen van de referentieniveaus. Ook geven beide toetsen een niveau-indicatie voor het voortgezet onderwijs. Deze scores kunnen uiteraard worden vergeleken, ook al worden er verschillende schaalwaarden gebruikt.

Wat gebeurt er als ik mijn school heb aangemeld voor de Dia-eindtoets?

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de Dia-eindtoets ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestigingsmail met verdere informatie. Onze helpdesk is dagelijks bereikbaar voor vragen.

Wat zijn de kosten voor deelname aan de Dia-eindtoets, en betekent meedoen dat ik verplicht ben de toets na dit jaar ook af te nemen?

Deelname aan de Dia-eindtoets is geheel kosteloos en vrijblijvend. U zit nergens aan vast.

Wanneer wordt de Dia-eindtoets afgenomen?

De Dia-eindtoets moet net als alle andere eindtoetsen afgenomen worden tussen 15 april en 15 mei. Doordat het een digitale toets is, hebben wij geen specifieke datum vastgesteld. Als u de Dia-eindtoets zelfstandig afneemt (op basis van eigen ICT-capaciteit) kunt u zelf in uw jaarkalender kijken wanneer  u het liefst wilt toetsen in deze periode. U kunt deze periode aan ons doorgeven zodat wij de toetsen op de juiste dag voor u kunnen openstellen. Indien u de toetsen afneemt door middel van ons iPadteam plannen we in overleg het afnamemoment.

Wat houdt het iPadteam in?

Scholen die zelf niet de benodigde capaciteit hebben, maar wel graag digitaal willen toetsen kunnen zich opgeven voor het gratis  iPadteam In de periode van 15 april tot 15 mei is er plek voor 50 scholen. In de periode januari tot maart bieden we de service aan voor scholen die meedoen aan proeftoetsen. Het iPadteam komt bij u langs met voldoende iPads en een beveiligde mobiele server. Het iPadteam verzorgt de technische kant van de afname en blijft gedurende de afname beschikbaar voor vragen van leerlingen. De leerkracht is bij de afname aanwezig en is verantwoordelijk voor de leerlingen. Gezamenlijk wordt verantwoordelijkheid gedragen voor de organisatorische kant.

Hoe weten we of onze ICT-capaciteit geschikt is voor de Dia-eindtoets?

Voor het controleren van uw eigen systeem is in de handleiding een stappenplan beschreven. Daarnaast is er een checklist en is de helpdesk dagelijks bereikbaar.

Is de Dia-eindtoets gecertificeerd?

Ja, de toets is officieel toegelaten door de staatssecretaris. Dit is gebeurd op basis van de beoordeling door de Expertgroep PO die de toets inhoudelijk en onderwijskundig heeft goedgekeurd. COTAN heeft positief geoordeeld over validiteit en betrouwbaarheid.

Kunnen de gegevens van de Dia-eindtoets ingevoerd en geïnterpreteerd worden door het leerlingvolgsysteem Parnassys?

Er is al een samenwerking met Parnassys wat betreft onze genormeerde Dia-volgtoetsen (LVS), deze zijn al in te voeren in Parnassys. Daarnaast wordt op dit moment door Kennisnet en de PO-raad gewerkt aan een initiatief om alle toetsaanbieders en aanbieders van leerlingadministratiesystemen samen te brengen bij de gegevensuitwisseling. Uiteraard nemen wij aan dit initiatief deel.

Los hiervan bieden wij ook zelf de toetsresultaten aan in een online rapportagemodule waar de resultaten op school-, klas- en leerlingniveau zijn in te zien.

Is de Dia-eindtoets geschikt voor alle leerlingen, ongeacht levensovertuiging?

Bij het tot stand komen van al onze toetsen houden we rekening met de verschillende levensovertuigingen. Mocht u dit zeker willen weten, neem dan contact met ons op.

Is de Dia-eindtoets geschikt voor leerlingen met dyslexie?

Ja, zoals wordt vereist. Voor de officiële Dia-eindtoets is een ingesproken versie beschikbaar die is ingebouwd. Ook is het mogelijk om de toetsschermen te vergroten. Ten slotte is het toegestaan om dyslectici extra tijd te bieden. Uit ervaring weten we dat dyslectici de rekenopgaven uit de Dia-eindtoets fijn vinden. Ze bestaan uit zo min mogelijk tekst en de focus ligt op het gebruik van afbeeldingen.

Is de Dia eindtoets geschikt voor leerlingen met dyscalculie?

De toetswijzer geeft geen aanwijzingen voor speciale aanpassingen voor deze doelgroep. Onze eigen toetshandleiding geeft leerlingen enige ruimte om in eigen tempo te werken, dat geldt dus ook voor de rekentoetsen.

Hoeveel tijd zit er tussen de afname van de Dia-eindtoets en de terugkoppeling naar de school?

Op het moment dat leerlingen de toetsen afsluiten, zijn de antwoorden bij ons retour. Na de toetsafnames hebben we nog een periode gereserveerd om de normeringen te controleren. Zo kijken we of leerlingen bij vragen geen antwoorden gegeven hebben die toch goed gerekend moeten worden. In 2016-2017 ontvangt u de leerlingrapporten (uiterlijk) op 19 mei 2017 en krijgt u inzicht in de volledige rapportage vanaf 29 mei 2017. Vanaf 2017-2018 ontvangt u de leerlingrapporten en groepsoverzicht in principe binnen een week (vanaf de meivakantie). Vervolgens worden de resultaten in de digitale docentmodule ingelezen en krijgt u van ons inlogodes opgestuurd. U kunt dan de resultaten van uw leerlingen inzien en uitdraaien op leerling-, klas- en schoolniveau . U hebt toegang tot deze docentmodule vanaf (uiterlijk) 16 juni. 

Zijn de resultaten van de Dia-eindtoets gelijk beschikbaar en in te zien?

Nee, na afname zullen er altijd nog bepaalde analyses moeten worden gedaan. Omdat ieder jaar een andere versie afgenomen moet worden moeten we (iedere toetsaanbieder) de normering controleren. Omdat de Dia-eindtoets een digitale toets is, zullen in de toekomst de resultaten wel sneller beschikbaar kunnen zijn dan die van de schriftelijke variant.

Wat is het verschil tussen de varianten Standaard en Eenvoudig?

De digitale wijze van afnemen maakt het mogelijk dat de leerlingen op hun eigen niveau getoetst worden. In de Dia-eindtoets zijn twee niveaus ingebouwd: standaard en eenvoudig. De standaardvariant is bedoeld voor leerlingen waarvan u het idee hebt dat ze naar VMBO-GT of hoger gaan. De eenvoudige variant is bedoeld voor leerlingen waarvan u vermoedt dat ze naar een niveau lager dan VMBO-GT gaan. Aan de standaardvariant zijn moeilijkere vragen toegevoegd en aan de eenvoudige variant makkelijkere vragen. Uiteraard is er ook sprake van een grote overlap tussen de toetsen. Daardoor is het mogelijk dat leerlingen die de standaardvariant maken toch een schooladvies lager dan VMBO-GT krijgen of dat leerlingen die de eenvoudige toets maken een schooladvies van VMBO-GT of hoger krijgen.

 

De Dia-eindtoets op de iPad

Leerlingen van De Schatkamer in Zwolle maken de Dia-eindtoets op de iPad. In dit filmpje vertellen ze over hun ervaring. Door het maken van de toets op een tablet konden ze zich beter concentreren!

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?