Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat zijn typisch inhoudelijke kenmerken van de Dia-eindtoets?

De Dia-eindtoets bestaat uit de onderdelen begrijpend lezen, woordenschat, taalverzorging en rekenen. Deze onderdelen worden op dezelfde manier getoetst als in de Dia-volgtoetsen, die bovendien diagnostisch zijn.

Bij het onderdeel begrijpend lezen ligt het accent op informatieve teksten, de toets bevat daarnaast één verhalende tekst. We zorgen altijd voor interessante teksten en een begrijpelijke vraagstelling, leerlingen mogen niet gefrustreerd raken doordat ze de vragen niet begrijpen.

Bij de toets voor taalverzorging gaat het om de woordspelling en de werkwoordspelling. Kenmerkend is dat er een dictee wordt afgenomen en dat leerlingen zo weinig mogelijk foute woordbeelden tegenkomen. 

Bij de woordenschattoets worden woorden getoetst die leerlingen tegenkomen op school, bij de verschillende vakken. Het gaat dus niet om basiswoordenschat, en ook niet om speciale ‘moeilijke woorden’, maar om woorden die ze nodig hebben op school, en straks dus ook in het voortgezet onderwijs. De woorden worden passief getoetst aan de hand van een zin gevolgd door drie antwoorden.

Bij het onderdeel rekenen is taal zoveel mogelijk vervangen door beeld. Zo wordt de rekenvaardigheid zuiverder getoetst en niet taal. Naast kale opgaven zijn er opgaven met contexten uit het dagelijkse leven. 

Het advies voor vervolgonderwijs wordt bepaald door het toetsadvies van de Dia-eindtoets. Die eindscore is gebaseerd op de gewogen scores op de vier onderdelen. De taaltoetsen samen tellen voor 60% mee (begrijpend lezen 30%, taalverzorging 20% en woordenschat 10%). Rekenen telt voor 40% mee. Uit de analyses blijkt dat alle vier de toetsen een unieke bijdrage leveren aan de voorspellende waarde van het toetsadvies. Het extra onderdeel woordenschat zorgt dus voor een nauwkeuriger advies.

Bij welke onderwijsvisie sluit de Dia-eindtoets aan?

De Dia-eindtoets kun je inzetten als onderdeel van ons leerlingvolgsysteem (LVS) met diagnostische volgtoetsen. Deze zijn gebaseerd op een ontwikkelingsgerichte visie op leren. Leerlingen ontwikkelen zich op basis van betekenisvolle en voor hen interessante inhouden. Begrijpend lezen toetsen wij daarom aan de hand van interessante teksten die kinderen uitdagen. Teksten die niet te moeilijk, maar zeker ook niet te makkelijk zijn. Onze rekentoetsen gaan uit van de context van het dagelijks leven. Het rekenen is daarin functioneel en betekenisvol. Bovendien zijn onze rekenopgaven zo beeldend mogelijk, zodat leerlingen niet door de taal van de opgaven worden belemmerd.

Wij vinden het belangrijk dat toetsen informatie geven over de verbeterpunten. De Dia-volgtoetsen zijn daarom diagnostisch. Ze geven inzicht in de zwakke, maar ook in de sterke kanten van leerlingen. Ze bieden handvatten voor een gerichte aanpak en gedifferentieerd werken. De Dia-eindtoets zien wij niet als een momentopname maar als het einde van een langere periode waarin een leerling gevolgd wordt.

Ten slotte is het aantrekkelijk dat Diataal ook materiaal biedt dat aansluit bij de toetsen: Diaplus Tekstenlab, een online teksten- en oefeningenbank. In deze materialenbank zijn onder andere tijdschriften te vinden. Na afloop van onze volgtoetsen voor begrijpend lezen krijgen leerlingen zo’n tijdschrift met interessante teksten op hun niveau of iets daarboven. Toetsen en materiaal zijn op een transparante wijze met elkaar verbonden door gebruik van de kleurencodering.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de proeftoets en de Dia-eindtoets?

Aanmelden voor de proeftoets kan via deze link. Aanmelden voor de Dia-eindtoets kan via deze webpagina. De definitieve aanmelding voor de Dia-eindtoets kan vanaf 1 december tot en met 31 januari. Wij vragen scholen om alvast een vooraanmelding te plaatsen. Voor de proeftoets kun je je direct aanmelden.

Wat gebeurt er als ik mijn school heb aangemeld voor de Dia-eindtoets?

Je ontvangt na aanmelding een bevestigingsmail met verdere informatie. Onze klantenservice is dagelijks bereikbaar voor vragen. Daanaast ontvang je in februari per mail alle nodige informatie om de Dia-eindtoets in april of mei af te kunnen nemen.  

Hoe kan het dat de Dia-eindtoets in één dag kan worden afgenomen?

Een korte toetst past onderwijskundig gezien beter bij de nieuwe functie die de eindtoets nu heeft: een second opinion. Op basis van uitgebreid vooronderzoek zijn de beste items geselecteerd die bijdragen aan een goed onderscheidend en voorspellend vermogen. Daarnaast is de toets korter door de ingebouwde adaptiviteit. 

Wat zijn de kosten voor deelname aan de Dia-eindtoets, en betekent meedoen dat ik verplicht ben de toets na dit jaar ook af te nemen?

Deelname aan de Dia-eindtoets is geheel kosteloos en vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Wanneer wordt de Dia-eindtoets afgenomen?

In 2023 kan de Dia-eindtoets afgenomen worden tussen 17 april - 12 mei 2023. Voor alle scholen geldt dat zieke leerlingen de toets kunnen inhalen t/m 12 mei.

Hoelang duurt de Dia-eindtoets?

De totale tijd van de Dia-eindtoets is ongeveer 3 uur (excl. pauze). Scholen kiezen zelf of ze alle onderdelen in één dag willen maken, of op twee achtereenvolgende dagen. Hieronder vind je de gemiddelde tijd per onderdeel. 

Dia-eindtoets.PNG

Welke computers, tablets, iPads zijn compatibel voor afname van de Dia-eindtoets?

Alle apparaten met een internetverbinding en een browser zijn te gebruiken. Let wel op dat het beeldscherm bij voorkeur minimaal 10 inch moet zijn om een prettige leesbaarheid van de teksten te behouden. Ook Snappet tablets en Chromebooks kunnen worden gebruikt, maar dan alleen de grote variant.

Hoe weten we of onze ICT-capaciteit geschikt is voor de Dia-eindtoets?

De software voor de Dia-eindtoets is zo ontworpen dat de ICT-systemen er met gemak mee kunnen werken. Voor het controleren van uw eigen systeem worden hieronder de systeemeisen weergegeven. 

Welke systeemeisen worden gehanteerd?

  • Up-to-date versie van de browsers Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari. Het gebruik van Internet Explorer wordt afgeraden. Cookies en pop-ups moeten worden toegestaan.
  • Computer of laptop met Windows 7 of hoger, Mac OS 10.9 of hoger of een recente Linux/Unix versie.
  • Tablet met iOS 10 (Apple) of Android 5 of hoger bijgewerkt met de laatste updates.
  • Beeldschermresolutie: minimaal 1024 x 768 pixels.
  • Een minimale downloadsnelheid van 0.5 Mb/s en uploadsnelheid van 0.2 Mb/s per leerling wordt aanbevolen.
  • Aangeraden wordt om diatoetsen.nl en diataal.nl als vertrouwde domeinen in de firewall in te stellen.
  • Indien er gebruik wordt maakt van de contentfilter van Apple, dient deze uit te worden geschakeld voor de website www.diataal.nl en www.diatoetsen.nl.

Is de Dia-eindtoets gecertificeerd?

Ja, de toets is officieel toegelaten door de staatssecretaris. Dit is gebeurd op basis van de beoordeling door de Expertgroep PO die de toets inhoudelijk en onderwijskundig heeft goedgekeurd. COTAN heeft positief geoordeeld over validiteit en betrouwbaarheid.

Is de Dia-eindtoets geschikt voor alle leerlingen, ongeacht levensovertuiging?

Bij het tot stand komen van al onze toetsen houden we rekening met de verschillende levensovertuigingen. Mocht je dit zeker willen weten, neem dan contact met ons op.

Is de Dia-eindtoets geschikt voor leerlingen met dyslexie?

Ja, voor de officiële Dia-eindtoets maken we gebruik van Lexima. Ook is het mogelijk om de toetsschermen te vergroten. Tenslotte is het toegestaan om dyslectici extra tijd te bieden. Uit ervaring weten we dat dyslectici de rekenopgaven uit de Dia-eindtoets fijn vinden. Ze bestaan uit zo min mogelijk tekst en de focus ligt op het gebruik van afbeeldingen.

Is de Dia-eindtoets geschikt voor leerlingen met dyscalculie?

De toetswijzer geeft geen aanwijzingen voor speciale aanpassingen voor deze doelgroep. Onze eigen toetshandleiding geeft leerlingen enige ruimte om in eigen tempo te werken, dat geldt dus ook voor de rekentoetsen.

Hoe snel krijgt de school uitslag?

Op het moment dat leerlingen de toetsen afsluiten, zijn de antwoorden bij ons retour. Na de toetsafnames hebben we nog een periode gereserveerd om de normeringen te controleren. Zo kijken we of leerlingen bij vragen geen antwoorden gegeven hebben die toch goed gerekend moeten worden. De resultaten van de Dia-eindtoets zijn aan het eind van de week van 15 mei 2023 beschikbaar in de Dia-groeiwijzer. Als de resultaten beschikbaar zijn zal de school een mail ontvangen. Voor de resultaten zijn wij afhankelijk van de landelijk vaststelling van de normering. Wanneer deze later worden vastgesteld dan gepland, zullen de resultaten ook later beschikbaar zijn in de Dia-groeiwijzer.

Zijn de resultaten van de Dia-eindtoets gelijk beschikbaar en in te zien?

Nee, na afname zullen er altijd nog bepaalde analyses moeten worden gedaan. Omdat ieder jaar een andere versie afgenomen moet worden moeten we (iedere toetsaanbieder) de normering controleren. Omdat de Dia-eindtoets een digitale toets is, zullen in de toekomst de resultaten wel sneller beschikbaar kunnen zijn dan die van de schriftelijke variant.

Is de eindtoets verplicht voor alle leerlingen?

De Dia-eindtoets is geschikt voor leerlingen uit groep 8, die verplicht zijn om deel te nemen aan een eindtoets. Deze verplichting geldt niet voor:

  • Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands onvoldoende beheersen om de eindtoets te kunnen maken.
  • Leerlingen die naar verwachting uitstromen naar dagbesteding in het voortgezet speciaal onderwijs of voor wie het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel geldt.
  • Leerlingen met een IQ beneden de 75, mits de IQ-test binnen de afgelopen twee jaar is afgenomen.

Voor bovengenoemde drie groepen leerlingen geldt dat zij wel mee mogen doen met een eindtoets, maar dit is niet verplicht. Al dan niet deelnemen aan de Dia-eindtoets wordt (in overleg met de ouders) door de school in samenspraak met het bestuur besloten. Doen de leerlingen mee, dan verwachten wij dat de resultaten van deze leerlingen ook met BRON uitgewisseld worden.

Zijn leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan verplicht om de eindtoets te maken?

Als de leerling naar het praktijkonderwijs gaat, maar niet onder bovenstaande categorieën valt, moet de leerling de eindtoets dus wel maken. 

Inhoud

Waarom is rekenen zwaarder qua weging dan begrijpend lezen?

In de Dia-eindtoets worden de onderdelen gewogen om tot een verantwoord advies te komen betreffende het vervolgonderwijs. Rekenen telt daarin voor 40% mee, de taalonderdelen samen vormen 60% van de weging. Binnen het onderdeel Taal weegt begrijpend lezen het zwaarst. Deze weging is tot stand gekomen op basis van onderzoek. 

Waarom de keuze voor woordenschat en niet voor WO?

In de eindtoets worden onderdelen getoetst die voorspellend zijn voor het schoolsucces in het voortezet onderwijs. Dat zijn de algemene taal- en rekenvaardigheid. Wij hebben ervoor gekozen om de taalvaardigheid breed te toetsen en daarin het onderdeel woordenschat mee te nemen. Dit omdat je in het VO veel woordenschat nodig hebt om alle vakken goed te kunnen volgen. Woordenschat is dus een belangrijke component als succesfactor voor het VO. 

Hoe worden de studievaardigheden getoetst?

In de nieuwe referentieniveaus zijn de 'studievaardigheden' ondergebracht bij resp. 'begrijpend lezen ('tekstbegrip' en 'opzoeken') en rekenen (o.a. aflezen van grafieken en tabellen). Daarmee komt 'studievaardigheden' als apart onderdeel te vervallen. 

Wat houdt het ankerset in bij de eindtoetsen?

Het doel van het anker is alle eindtoetsen vergelijkbaar te maken. Alle eindtoetsaanbieders zijn verplicht dit anker af te nemen maar ze zijn wel vrij om te bepalen hoe ze dit terug laten komen. Het gaat om een aantal items die zijn verdeeld over de onderdelen begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. De geschatte afnameduur is een uur. Het maakt de afnameduur van de Dia-eindtoets slechts 15 minuten langer omdat wij ervoor gekozen hebben het anker op te nemen als een vast onderdeel van onze eigen toets (en de leerlingen dus niet extra te belasten). Het anker wordt samengesteld door vragen van alle aanbieders. Hierdoor wijken sommige vragen af van ons concept en/of onze visie.

Resultaten

Biedt de Dia-eindtoets ook gecombineerde adviezen zoals HAVO/VWO?

Indien van toepassing biedt de Dia-eindtoets ook gecombineerde adviezen

Kunnen de scores van de Dia-eindtoets worden vergeleken met die van de andere/overige aanbieders?

Ja. Welke eindtoets je ook kiest, je krijgt altijd dezelfde type scores, en die zijn onderling vergelijkbaar en verantwoord..

Worden vragen die niet zijn ingevuld als een fout antwoord gerekend?

Leerlingen worden aangemoedigd om alle vragen te beantwoorden. De computer geeft aan wanneer een vraag nog niet is beantwoord. Als een leerling toch een vraag wil overslaan kan dat wel maar wordt er eerst gevraagd: "Weet je zeker dat je deze vraag wilt overslaan?" Voor de niet-ingevulde vragen krijgen de leerlingen geen strafpunten maar het antwoord wordt wel fout gerekend wat betekent dat dit geen punten oplevert.

Is er een koppeling met de Diatoetsen vanuit Parnassys en ESIS?

Alle eindtoetsen komen beschikbaar in het leerlingadministratiesysteem van de school, dus ook in Parnassys of ESIS. 

 

De Dia-eindtoets op de iPad

Leerlingen van De Schatkamer in Zwolle maken de Dia-eindtoets op de iPad. In dit filmpje vertellen ze over hun ervaring. Door het maken van de toets op een tablet konden ze zich beter concentreren!

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?