Digitale rapportages

De digitale rapportage van de Dia-eindtoets bestaat uit drie onderdelen: overzichtelijke individuele leerlingrapporten, een groeps- en een schooloverzicht. In de week van 16 mei 2022 heb je als onderwijsprofessional toegang tot deze rapportages via de Dia-groeiwijzer.

Hoe lees je het leerlingrapport?

Op het leerlingrapport worden de leerlinggegevens en schoolgegevens weergegeven. Voor elk toetsonderdeel (begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, taalverzorging en woordenschat) wordt een vaardigheidsscore gegeven en de bijbehorende percentielscore. Een percentielscore geeft voor alle toetsonderdelen weer hoe een leerling heeft gepresteerd ten opzichte van de landelijke jaargroep die heeft deelgenomen aan de Dia-eindtoets. Voor de toetsonderdelen begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging wordt bovendien het behaalde referentieniveau gegeven.Tenslotte wordt er een eindscore met een bijpassend toetsadvies gegeven. 

Conform de afspraken met de eindtoetsaanbieders en het ministerie OCW, bevat de Dia-eindtoets enkel brede toetsadviezen en het enkelvoudige toetsadvies vwo.

Leerlingrapport 2.png

Resultaten leerlingniveau

Op leerlingniveau wordt er gedetailleerde informatie gegeven voor de vier toetsonderdelen uit de Dia-eindtoets. Voor ieder toetsonderdeel worden de tijdsduur, de behaalde percentielscores en de behaalde referentieniveaus weergegeven. Daarnaast worden er scores voor de verschillende domeinen gegeven. De domeinscores liggen allemaal op een schaal, die loopt van 40 tot en met 80, met een (landelijk) gemiddelde van 60. Bij rekenen zijn dit de domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Bij begrijpend lezen gaat het om de micro-, meso- en macroscore. De microscore geeft informatie over het woord- en zinsniveau, de mesoscore over het alineaniveau en de macroscore over het algemeen tekstniveau van een leerling. Bij taalverzorging gaat het om de domeinen woorden en werkwoorden. Bij woordenschat worden alleen de percentielscore en de tijdsduur gegeven.

leerlingrapportage.png

Resultaten groepsniveau

Per groep wordt er voor de onderdelen begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging een verdeling van de referentieniveaus gegeven m.b.v. cirkeldiagrammen. Daarnaast worden de eindscore, het toetsadvies, de percentielscores en de referentieniveaus van iedere leerling uit de groep in een totaaloverzicht weergegeven.

groepsrapportage.png

Resultaten schoolniveau

Per school worden er overzichtsscores weergegeven. Allereerst worden de toetsadviezen van de leerlingen van de school afgezet tegen de landelijke verdeling. Daarnaast worden zowel de eindscore als de scores op de vier onderdelen (begrijpend lezen, rekenen, taalverzorging en woordenschat) afgezet tegen de landelijke verdeling. De vergelijkingen zijn gemaakt op basis van twee percentielverdelingen: I t/m V en A t/m E. Leerkrachten kunnen kiezen welke verdeling ze willen gebruiken, tussen beide is makkelijk te schakelen binnen de Dia-groeiwijzer. Tenslotte worden de verdelingen van de behaalde referentieniveaus per toetsonderdeel (begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging) en de gemiddelde, minimum en maximum eindscore van de school gegeven.

Copy of Diataal (3).png

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?